Posts Tagged ‘medycyna pracy po angielsku’

Trial porównujący nieinwazyjne strategie wentylacyjne u wcześniaków AD 2

Thursday, September 5th, 2019

Kiedy cykl pracy respiratora jest zsynchronizowany z własnym spontanicznym natchnieniem niemowlęcia, nosowy IPPV zwiększa objętość oddechową20 i zmniejsza asynchronię piersiowo-brzuszną.21 Tylko małe randomizowane badania porównują CPAP nosa z nosowym IPPV. Cztery metaanalizy 22-25 różniły się o to, które z 10 badań zostały uwzględnione i osiągnęły niespójne wnioski dotyczące kwestii, czy nosowe IPPV zmniejsza ryzyko dysplazji oskrzelowo-płucnej. Pomimo sprzecznych dowodów, nosowe IPPV jest powszechnie stosowane u niemowląt o bardzo niskiej masie urodzeniowej w kilku krajach26. 26 Aby zalecić nosowe IPPV w porównaniu z obecnym standardem opieki, nosa CPAP, konieczne było przeprowadzenie większej próby przewagi. …read more

Dostosowana do dawki terapia EPOCH-Rituximab w pierwotnym chłoniaku z komórek śródpiersia

Wednesday, September 4th, 2019

Pierwotny chłoniak śródpiersia z komórek B jest odrębnym podtypem rozlanego chłoniaka z dużych limfocytów B, który jest ściśle związany z chłoniakiem ziarniczym z ziarnicą guzkową. Pacjenci są zwykle młodzi i obecni z dużymi masami śródpiersia. Nie ma standardowego leczenia, ale sama nieadekwatność immunochemoterapii spowodowała rutynową konsolidację za pomocą radioterapii śródpiersia, która ma potencjalnie poważne skutki późne. Naszym celem było opracowanie strategii, która poprawia tempo leczenia i eliminuje potrzebę radioterapii. …read more

Szybkie obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z ostrym krwotokiem wewnątrzczaszkowym AD 2

Monday, September 2nd, 2019

Szczegóły projektu zostały już opublikowane15,16 i zostały podsumowane w Dodatku uzupełniającym, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. W skrócie, porównaliśmy wpływ strategii zarządzania na obniżenie skurczowego ciśnienia krwi w ciągu godziny z zalecaną strategią zalecaną, która zakłada wyższe skurczowe ciśnienie krwi, u pacjentów, którzy mieli skurczowe ciśnienie krwi pomiędzy 150 a 220 mm Hg. i którzy nie mieli określonego wskazania lub przeciwwskazania do leczenia obniżającego ciśnienie krwi, które mogłoby być rozpoczęte w ciągu 6 godzin po wystąpieniu spontanicznego krwotoku śródczaszkowego; rozpoznanie krwotoku wewnątrzczaszkowego potwierdzono za pomocą tomografii komputerowej (CT) lub rezonansu magnetycznego (MRI). Pacjenci zostali wykluczeni, jeśli wystąpiła strukturalna przyczyna mózgowa do krwotoku śródmózgowego, jeśli znajdowali się w głębokiej śpiączce (zdefiniowanej jako wynik 3 do 5 w skali Glasgow Coma Scale [GCS], 17, w której wyniki wahały się od 3 do 15, przy niższych punktach wskazujących na obniżenie poziomu świadomości), jeśli mieli masywny krwiak ze złym rokowaniem lub jeśli wczesna operacja mająca na celu ewakuację krwi była planowana. …read more

Poważne zdarzenia neurologiczne po zastrzyku zewnątrzoponowego glukokortykoidów – ocena ryzyka FDA cd

Sunday, September 1st, 2019

Kluczowym pytaniem dla komitetu było stwierdzenie, czy przeciwwskazanie było uzasadnione ograniczeniem iniekcji glukokortykoidów do przestrzeni zewnątrzoponowej. Przed iw trakcie spotkania komitetu doradczego FDA otrzymała informację zwrotną dotyczącą zakresu ostrzeżenia klasy. Było wiele opinii, począwszy od poparcia dla silniejszego etykietowania, w tym takich elementów, jak przeciwwskazanie, aż do argumentów, że ostrzeżenie było zbyt szerokie i powinno skupiać się na konkretnych podejściach, regionach kręgosłupa, preparatach lub ich kombinacji. Wielu członków komitetu doradczego wyraziło zaniepokojenie ryzykiem wstrzyknięcia podśluzówkowo-szyjnego zawiesinowych formuł glukokortykoidowych i zaleciło przeciwwskazanie produktów do tego zastosowania przeciwwskazań FDA. Niektórzy uważali także, że FDA powinna zmodyfikować swoje oświadczenie, stwierdzając, że bezpieczeństwo i skuteczność wstrzyknięć nie zostały ustalone przez FDA. …read more

Standaryzacja pomiarów wyników pacjentów ad

Sunday, September 1st, 2019

Perspektywa wyrażona na przykład w oświadczeniu towarzystwa kardiologicznego, że mierniki wyników są wysoce pożądane, ale często trudne do włączenia do zestawów miar wydajności ze względu na podatność na wpływy poza kontrolą dostawcy 3 odległości dostawców od pracy w zakresie poprawy rzeczywistych wyników pacjentów i przyczynia się do paraliżu wyników pomiaru. Po trzecie, wysiłki zmierzające do pomiaru wyników w przeważającej mierze koncentrują się na stanie klinicznym (np. Przeżyciu i obiektywnych wynikach, które łatwo przechwytuje się w testach laboratoryjnych) i pomijaniu statusu funkcjonalnego, chociaż poprawa stanu funkcjonalnego jest powodem, dla którego pacjenci szukają opieki. Dane rozliczeniowe również nie uwzględniają cierpienia z powodu opóźnień, chaosu, zamieszania i komplikacji, które często charakteryzują opiekę zdrowotną. Pominięcia te odzwierciedlają skłonność klinicystów do koncentrowania się na łatwo dostępnych danych, a także na tym, że wiele wyników opracowanych do tej pory wynika z kontrolowanych badań klinicznych, które często mają jeden główny kliniczny punkt końcowy. …read more

Zrób to sam Urządzenia medyczne – Technologia i inicjacja w amerykańskiej służbie zdrowia cd

Sunday, September 1st, 2019

Weźmy na przykład rozprzestrzenianie się przezczaszkowej stymulacji prądem stałym (YouTube, Reddit) w trybie DIY, coraz popularniejsza interwencja z niepotwierdzonymi profilami skuteczności i bezpieczeństwa. Food and Drug Administration (FDA) jest bezsilna, aby uniemożliwić amatorom technologów budowanie i używanie własnych zestawów tDCS, które mogą być montowane przez każdego z pistoletem lutowniczym, baterią 9 V, garstką tranzystorów, rezystorami i potencjometrami, i chęć eksperymentowania z własnym mózgiem. Entuzjaści dzielą się schematami obwodów, listami zaopatrzenia i instrukcjami krok po kroku (patrz rysunek 2), wprowadzając ducha artykułu Fascenellego z 1965 roku do szerszej publiczności majsterkowiczów. Inne rodzaje majsterkowania konsumenckiego za pomocą technologii medycznych mogą całkowicie zmienić miejsce produkcji. Na przykład rozpowszechnienie druku 3D i wspólnych przestrzeni dla twórców stworzyło nowe możliwości dla osób po amputacji do udziału w projektowaniu, modyfikowaniu i dostosowywaniu własnych protez. …read more

Spaces Between ad

Sunday, September 1st, 2019

Znaczące było to, że jedna z opon w moim samochodzie była tymczasowym zamiennikiem, którego jednocześnie nie znałem i dręczono przez nieporównywalne zrozumienie, i nie byłem w stanie nic z tym zrobić. To była moja podświadomość, przypominająca mi, że mój przód, opona po stronie kierowcy wyglądał trochę nisko dziś rano – i że umysł raczej odpoczywa, niż odpoczywa. Innej nocy obudziłem się z mózgiem rezonującym jak dzwon rozrzucający fale na ściany i plecy, wszystko wydaje się intymne, a jednak dziwne. Stopniowo uświadomiłem sobie dźwięk mojej córki, płaczącej we śnie w sąsiednim pokoju, co musiało być tym, co mnie obudziło. Kiedy wszedłem i potarłem ją w tył, przestała płakać w ciągu kilku sekund, a kiedy wśliznęłam się z powrotem do mojego łóżka, było tak, jakby nic z tego nie było. …read more

Revisiting Essure – W kierunku bezpiecznej i skutecznej sterylizacji ad

Sunday, September 1st, 2019

Odpowiednio, zatwierdzenie FDA było uzależnione od dwóch obowiązkowych badań retrospektywnych, mających na celu dostarczenie 5-letnich danych uzupełniających dotyczących pacjentów w badaniach zatwierdzania przed wprowadzeniem do obrotu. Jednak badania te nie były dobrze znane: żadna z nich nie została zarejestrowana na ClinicalTrials.gov (chociaż prawdopodobnie nie była wymagana zgodnie z ustawą Modernizacyjną FDA), a ich wyniki nie zostały rozpowszechnione we właściwym czasie. Jedno badanie posteproval pozostaje nieopublikowane, a drugie zostało opublikowane dopiero niedawno, 2-3 lata po zatwierdzeniu urządzenia i 7 lat po ukończeniu studiów i zgłoszeniu do FDA. Niedawno opublikowane badanie nie zgłasza żadnych ciąż w ciągu 5 lat, co sugeruje, że urządzenie jest w 100% skuteczne.3 Istnieją jednak obawy dotyczące niekompletnych obserwacji i stronniczych wyników przypominających te w badaniach przedmarketingowych. Obserwacja pięcioletnia została zakończona tylko u 71% kobiet, które przeszły implantację (366 z 518). …read more

Prawdopodobieństwo raka w guzkach płucnych wykryte podczas pierwszego badania CT AD 8

Sunday, September 1st, 2019

Kalkulatory te ułatwiają obliczenie prawdopodobieństwa, że guzek płucny jest rakiem płuc. Aplikacja w ustawieniu ekranowania
W ustawieniach przesiewowych jedną z najtrudniejszych decyzji jest to, czy konieczne jest wykonanie TK lub innego badania przed następnym rocznym badaniem CT małej dawki. Aktualne wytyczne kliniczne są złożone i różnią się w zależności od wielkości i wyglądu guzka. Rys. …read more

Szybkie obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z ostrym krwotokiem wewnątrzczaszkowym AD 9

Sunday, September 1st, 2019

Ponadto gromadzenie danych dotyczących poważnych zdarzeń niepożądanych, w tym niedociśnienia, zapewniało, że wszelkie potencjalne szkody zostały wykryte i określone ilościowo w wiarygodny sposób. Ponadto, zakres stosowanych terapii lekowych i wyników ocenianych u uczestników z różnych szpitali w różnych krajach zwiększa uogólalność ostatecznych wyników. Należy również zauważyć pewne ograniczenia. Po pierwsze, chociaż opcją zastosowania szeregu dostępnych terapii lekowych, a nie pojedynczego czynnika, była siła badania, wprowadzono złożoność w ocenie sposobów, w których efekty mogły się zmieniać w zależności od różnych czynników. …read more