Posts Tagged ‘dialab wyniki’

Trial porównujący nieinwazyjne strategie wentylacyjne u wcześniaków AD 8

Wednesday, September 4th, 2019

Odkrycia te kontrastują z wynikami innych badań, które wykazały zwiększone ryzyko perforacji jelit lub martwiczego zapalenia jelit32 lub urazu nosa17, 18 z donosowym IPPV lub zwiększonym ryzykiem odmy opłucnowej z CPAP.13 Nasze interwencje nie pozwoliły na oślepienie, pozostawiając potencjał nastawienia, pomimo wytycznych dotyczących odsadzania, ekstubacji i reaktywacji. Jednak mocną stroną badania była obiektywna ocena dysplazji oskrzelowo-płucnej, z zastosowaniem standardowego, zaślepionego testu redukcji tlenu w celu wyeliminowania klinicznej niepewności dotyczącej zapotrzebowania na tlen. Chociaż wyniki testów redukcji tlenu nie były dostępne dla 20 niemowląt, wtórna analiza, która obejmowała te dzieci przy użyciu starszego kryterium NIH dla dysplazji oskrzelowo-płucnej dała podobne wyniki.
Ta pragmatyczna próba nie określała urządzenia respiratora ani synchronizacji. …read more

Szybkie obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z ostrym krwotokiem wewnątrzczaszkowym

Tuesday, September 3rd, 2019

Nie wiadomo, czy szybkie obniżenie podwyższonego ciśnienia krwi poprawi wyniki u pacjentów z krwotokiem śródmózgowym. Metody
Losowo przypisaliśmy 2839 pacjentom, którzy mieli spontaniczny krwotok śródmózgowy w ciągu ostatnich 6 godzin i którzy mieli podwyższone skurczowe ciśnienie krwi, aby poddać się intensywnemu leczeniu w celu obniżenia ciśnienia krwi (z docelowym poziomem skurczowym <140 mm Hg w ciągu godziny) lub wytyczną – zalecane leczenie (z docelowym poziomem skurczowym <180 mm Hg) za pomocą środków wybranych przez lekarza. Pierwszorzędowym rezultatem była śmierć lub poważna niepełnosprawność, która została zdefiniowana jako wynik 3 do 6 na zmodyfikowanej skali Rankina (w której wynik 0 oznacza brak objawów, wynik 5 wskazuje na poważną niepełnosprawność, a wynik 6 wskazuje na śmierć ) po 90 dniach. Dokonano również wstępnej porządkowej oceny zmodyfikowanego wyniku Rankina. …read more

Czas na gospodarkę informacyjną na temat zdrowia opartą na pacjencie cd

Sunday, September 1st, 2019

Konsumenci oczekują, że ich dane będą dostępne i możliwe do udostępnienia. Inne branże przyjęły podobne zasady: na przykład w odpowiedzi na potrzeby klientów Facebook umożliwia użytkownikom pobieranie własnych danych. Kontrolowana przez pacjenta infrastruktura medyczna może wspierać rozwój wysoce pożądanych cech systemu opieki zdrowotnej. Po pierwsze, umożliwia pacjentowi efektywną wymianę informacji o zdrowiu: gdy dane gromadzą się w repozytorium kontrolowanym przez pacjenta, pojawia się pełny obraz pacjenta. Jeśli pacjenci mogą uzyskać swoje dane w dowolnym miejscu, mogą je udostępnić lekarzom w razie potrzeby – zamiast na odwrót. …read more

Poważne zdarzenia neurologiczne po zastrzyku zewnątrzoponowego glukokortykoidów – ocena ryzyka FDA ad

Sunday, September 1st, 2019

Wśród beneficjentów części A i B Medicare, którzy ukończyli 65 lat lub więcej w 2013 r., Wykonano ponad 1,3 miliona zastrzyków z dostępu zewnątrzoponowego glukokortykoidami u około 426 000 pacjentów. Dane IMS Health wskazują, że szacunkowo 604 000 pacjentów amerykańskich ubezpieczonych komercyjnie w wieku poniżej 65 lat otrzymało w 2013 r. Zastrzyk glikokortykoidów zewnątrzoponowych (patrz wykres). Chociaż nie mamy dostępu do informacji na temat stopnia wykorzystania złożonych produktów używanych do takich zastrzyków, ponieważ nie są one regulowane przez FDA, dane Medicare i IMS Health pokazują, że formulacje zawiesin stanowią ponad 80% wykorzystania dostępnych w handlu produktów . Ponieważ stosowanie rozwiązań jest tak ograniczone, trudno jest ocenić względne bezpieczeństwo rozwiązań w porównaniu z zawieszeniami na podstawie istniejących danych. …read more

Standaryzacja pomiarów wyników pacjentów

Sunday, September 1st, 2019

Historia historii staje się coraz bardziej wyraźna: opieka zdrowotna przenosi uwagę z zakresu świadczonych usług na wartość stworzoną dla pacjentów, z wartością zdefiniowaną jako wyniki osiągnięte w stosunku do kosztów1. Ale postęp był powolny i zatrzymał się, częściowo ponieważ pomiar wyników istotnych dla pacjentów, oprócz przeżycia, pozostaje ograniczony. I w wielu warunkach śmierć jest rzadkim wynikiem, którego miara nie odróżnia doskonałości od jedynie kompetentnych dostawców. Doświadczenie w innych dziedzinach sugeruje, że systematyczny pomiar wyników jest warunkiem sine qua non poprawy wartości. Istotne jest również, aby wszystkie prawdziwe modele oparte na wartości były omawiane lub wdrażane w opiece zdrowotnej. …read more

Zrób to sam Urządzenia medyczne – Technologia i inicjacja w amerykańskiej służbie zdrowia ad

Sunday, September 1st, 2019

Ponieważ dom był kilka mil odległy, a lekarz bardzo zmęczony, poprosił ojca, aby na chwilę przytrzymał swoje dziecko na telefonie. Stało się tak, a odciśnięte ucho lekarza od razu przekonało go, że nie ma strachu przed prawdziwym zadem. 3 Inni lekarze przewidywali w 1880 r., Że domowe telefony pozwolą na nową specjalizację praktykujących na odległość, aby każdy z nich usadowił się w centrum sieci drutów i osłuchiwania w nieskończonej odległości od pacjentów. 4 Z drugiej strony, podobnie jak istnieją znaczne różnice między wczesnymi telefonami i smartfonami, istnieją równie ważne różnice między historycznymi i obecnymi użytkownikami technologii medycznych zrób to sam – i co autorzy rozumieją przez ten termin. Widzowie Fascenellego nie byli pacjentami ani członkami rodziny, ale znacznie mniejszą populacją klinicystów i naukowców medycznych, którzy tworzyli czasopismo Journal w 1965 roku. …read more

Spaces Between

Sunday, September 1st, 2019

Dorastałem w miejscu, w którym drogi śledzą drewniane słupy telefoniczne ciągnące czarne kable od jednego końca do drugiego. Jako dziecko na tylnym siedzeniu kombi grałem z nimi w pewien sposób. Mówię grę, ale nawet wtedy wiedziałem, że tak naprawdę nie jest. Celem było zaznaczenie dokładnego punktu środkowego pomiędzy każdym słupkiem telefonicznym a kolejnym, poprzez dotknięcie kciukiem środkowego palca lub uderzenie stopy o podłogę dokładnie w momencie, kiedy ją minęliśmy. Zdziwiłbyś się, jak niesystematyczna jest odległość między słupami telefonicznymi, gdy muszą pracować wokół dróg gospodarczych i podjazdów, dębów i strumieni. …read more

Revisiting Essure – W kierunku bezpiecznej i skutecznej sterylizacji

Sunday, September 1st, 2019

Stała sterylizacja jest drugą najczęstszą metodą antykoncepcyjną stosowaną przez kobiety w Stanach Zjednoczonych, poddaną około 345 000 kobiet rocznie. Przez wiele dziesięcioleci chirurgia laparoskopowa była standardem opieki. W 2002 roku udostępniono nowe histeroskopowe urządzenie do sterylizacji po przyspieszonym przeglądzie i zatwierdzeniu przed wprowadzeniem do obrotu przez Food and Drug Administration (FDA): Essure System (Bayer). W przypadku Essure cewkę zaprojektowaną do indukowania zwłóknienia i zamknięcia jajowodów umieszcza się w każdej jajowodzie, aby zapobiec zapłodnieniu. Trzy miesiące po umieszczeniu cewki kobiety poddawane są histerosalpingografii, aby potwierdzić umiejscowienie i zamknięcie urządzenia przed przerwaniem stosowania innych metod antykoncepcyjnych. …read more

Prawdopodobieństwo raka w guzkach płucnych wykryte podczas pierwszego badania CT AD 7

Sunday, September 1st, 2019

Obydwa oszczędne i pełne modele wykazały doskonałą dyskryminację w danych PanCan i BCCA (walidacja) ze wszystkimi wartościami AUC powyżej 0,90 (rys. S1 i tabela S2 w dodatkowym dodatku). W zestawach danych PanCan i BCCA przewidywane przez model prawdopodobieństwa raka płuc wykazywały dobrą separację pomiędzy uczestnikami, u których zdiagnozowano raka płuc, a tymi, u których nie zdiagnozowano, z jedynie niewielkim zachodzeniem na siebie (Figura 2). Modele osiągały dobre wyniki nawet przy zastosowaniu guzków o średnicy 10 mm lub mniejszych, które są najbardziej wymagającymi klinicznie i najliczniejszymi guzkami. …read more

Szybkie obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z ostrym krwotokiem wewnątrzczaszkowym AD 8

Sunday, September 1st, 2019

Jednak w analizie porządkowej pierwotnego wyniku, w którym wzmocniono statystyczną moc oceny funkcjonowania fizycznego, uzyskano znacznie lepsze wyniki funkcjonalne u pacjentów przydzielonych do intensywnego leczenia w celu obniżenia ich ciśnienia krwi niż u pacjentów przypisanych leczeniu zalecanemu. 22,28 Co więcej, znacznie lepsze było fizyczne i psychiczne samopoczucie wśród pacjentów poddanych intensywnemu leczeniu. Wyniki te są zgodne z obserwacyjnymi wynikami epidemiologicznymi wiążącymi wysokie poziomy ciśnienia krwi ze słabymi wynikami u pacjentów z krwotokiem śródmózgowym7-11 i wskazują, że wczesne intensywne obniżanie ciśnienia krwi w tej populacji pacjentów jest bezpieczne. Nie było jednoznacznych dowodów na heterogeniczność efektu leczenia w żadnej wcześniej zdefiniowanej podgrupie – nawet w podgrupie określonej według regionu (Chiny vs. …read more