Posts Tagged ‘bulging krążka międzykręgowego’

Trial porównujący nieinwazyjne strategie wentylacyjne u wcześniaków AD 3

Thursday, September 5th, 2019

W przypadku wszystkich niemowląt w wieku poprzedzającym intubację randomizację przeprowadzono w momencie pierwszej decyzji o zastosowaniu nieinwazyjnego wsparcia. Strategie leczenia
Nasza szeroka definicja nosowego IPPV obejmowała dowolną technikę, która łączy nosowy CPAP z nieregularnym wzrostem ciśnienia. 29 Porównaliśmy donosowe IPPV z donosowym CPAP jako sposób uniknięcia intubacji lub jako środek wspomagający wentylację po ekstubacji. Odzwierciedlając bieżące użycie, nie określono żadnych urządzeń; centra mogą korzystać z dowolnego standardowego wyposażenia, które byłoby zgodne z przypisanym traktowaniem. …read more

Dostosowana do dawki terapia EPOCH-Rituximab w pierwotnym chłoniaku z komórek śródpiersia AD 2

Wednesday, September 4th, 2019

Ponad połowa pacjentów z tą chorobą ma także amplifikację protoonkogenu REL i genu kinazy tyrozynowej JAK2, które często występują u pacjentów z chłoniakiem Hodgkina, co sugeruje, że choroby te są ze sobą powiązane.9,10 Ponadto, geny, które są bardziej podobne silnie wyrażany w pierwotnym chłoniaku z komórek śródpiersia B niż w innych typach rozlanego chłoniaka z dużych limfocytów B są charakterystycznie nadeksprymowane w chłoniaku Hodgkina.2 Przyszłe badania dotyczące pierwotnego chłoniaka z komórek śródpiersia w B są niewielkie, co doprowadziło do sprzecznych wyników i braku standardów leczenia11-14. Niemniej jednak z literatury wyszło kilka obserwacji. Po pierwsze, u większości pacjentów nie można uzyskać odpowiedniej kontroli guza standardową immunochemioterapią, wymagającą rutynowej radioterapii śródpiersia.13-15 Po drugie, nawet przy radioterapii, która wiąże się z poważnymi skutkami późnego wystąpienia, 20% pacjentów ma progresję choroby. Po trzecie, bardziej agresywna chemioterapia wiąże się z lepszym rezultatem.12,13 Zgodnie z tą obserwacją, okazało się, że intensywny w dawkach schemat chemioterapii składający się z dostosowanego do dawki etopozydu, doksorubicyny i cyklofosfamidu z winkrystyną i prednizonem (DA-EPOCH) miał korzystna ogólna przeżywalność (79%) bez radioterapii konsolidacyjnej u pacjentów z pierwotnym chłoniakiem z komórek śródpiersia B. …read more

Szybkie obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z ostrym krwotokiem wewnątrzczaszkowym AD 3

Monday, September 2nd, 2019

Ciężkość udaru oceniano za pomocą GCS17 i National Institutes of Health Stroke Scale21 (NIHSS, w którym wyniki wahały się od 0 do 42, z wyższymi wynikami wskazującymi na poważniejszy deficyt neurologiczny) na początku, w 24 godziny, i po 7 dniach (lub w momencie wypisu, jeśli miało to miejsce przed upływem 7 dni). TK mózgu (lub MRI) wykonywano zgodnie ze standardowymi technikami na początku badania (w celu potwierdzenia rozpoznania) u wszystkich pacjentów i 24 . 3 godziny w podgrupie pacjentów, którzy byli leczeni w miejscach, w których powtórne skanowanie było częścią rutyny ćwiczyć lub zatwierdzić do badań. Uczestnicy byli monitorowani osobiście lub przez telefon po 28 dniach i po 90 dniach przez przeszkolony personel lokalny, który nie był świadomy zadań grupowych. …read more

Mierzenie wartości leków na receptę

Sunday, September 1st, 2019

Eskalacja cen narkotyków zaniepokoiła lekarzy i amerykańską opinię publiczną1,2 i doprowadziła do apeli o kontrolę cen rządu. W mniej widoczny sposób wywołały one lawinę inicjatyw sektora prywatnego, mających na celu pomoc lekarzom, płatnikom i pacjentom w zrozumieniu wartości nowych terapii, a tym samym w dokonywaniu lepszych wyborów dotyczących ich stosowania. Programy ostatnio wprowadzone lub zaawansowane przez organizacje non-profit, w tym czołowe stowarzyszenia medyczne, stanowią ważną innowację w Stanach Zjednoczonych, ale ujawniły także liczne wyzwania analityczne i wdrożeniowe. Podsumowanie ram wartości terapeutycznych. Najważniejszymi graczami są American College of Cardiology i American Heart Association (ACC-AHA), American Society of Clinical Oncology (ASCO), Institute for Clinical and Economic Review (ICER), Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) i National Comprehensive Cancer Network (NCCN). …read more

Standaryzacja pomiarów wyników pacjentów cd

Sunday, September 1st, 2019

Międzynarodowe konsorcjum do spraw pomiaru efektów zdrowotnych (ICHOM) zwołało grupy ekspertów dotyczące określonych warunków, wraz z przedstawicielami pacjentów, w celu określenia minimalnych standardowych zestawów wyników i czynników ryzyka za pomocą zorganizowanego procesu. ICHOM zatwierdził lub znajduje się w końcowym etapie zatwierdzania ponad 20 zestawów obejmujących około 45% obciążenia chorobami w Stanach Zjednoczonych i innych krajach o wysokim dochodzie, a wiele z nich ma jeszcze nadejść (patrz tabela). Międzynarodowy charakter tego wysiłku pozwolił uczestnikom zobaczyć, że pacjenci z danym stanem mają wszędzie takie same lub podobne potrzeby. Osiągnięcie porozumienia między międzynarodowymi grupami klinicystów w sprawie zestawów wyników warunkowych jest zaskakująco proste. Grupy robocze ICHOM rozumieją, że ich rola nie polega na opracowywaniu nowych środków, lecz na uzgadnianiu, które z dobrze sprawdzonych metod, w tym środki zgłaszane przez pacjentów, powinny być używane przez wszystkich. …read more

Utracony sens po tłumaczeniu

Sunday, September 1st, 2019

Kiedy mocz pacjenta stał się krwawy, zadzwoniliśmy do urologów. Jego córka wyjaśniła w języku rumuńskim, co się dzieje, gdy wykonali biopsję. Ale ona się nie zgadzała, kiedy poprosiłem ją, aby powiedziała mu o diagnozie raka. Zabiłoby go to, aby wiedzieć, nalegała.
Musimy mu powiedzieć, powiedziałem. …read more

Windykacja dla WSPARCIA

Sunday, September 1st, 2019

W dniu 13 sierpnia 2015 r. Sędzia Karon Bowdre z amerykańskiego Sądu Okręgowego dla Północnego Dystryktu Alabama wydał krótki wyrok, w którym odrzucił pozew dotyczący kontrowersyjnego losowego testu surfaktantowego, pozytywnego ciśnienia i natleniania (WSPARCIE) .1 W WSPARCIE, przedwcześnie urodzone niemowlęta otrzymały tlenoterapii z docelowym nasyceniem tlenem wynoszącym 85-89% lub 91-95%, z których oba były objęte standardową opieką podczas badania, w latach 2004-2009. Pytanie badawcze dotyczyło tego, czy ryzyko retinopatii wcześniactwo, możliwe powikłanie terapii tlenowej, można zminimalizować. Badanie wykazało, że niższy zakres nasycenia tlenem był związany z niższym ryzykiem retinopatii wcześniaków. Ponadto wykazano nieprzewidziany wzrost przeżywalności w grupie o wyższym nasyceniu tlenem. …read more

Revisiting Essure – W kierunku bezpiecznej i skutecznej sterylizacji cd

Sunday, September 1st, 2019

Raporty te skłoniły FDA do zaktualizowania etykiety urządzenia w 2013 r. W celu uwzględnienia informacji o zagrożeniach związanych z przewlekłym bólem i migracją urządzeń oraz o ponownym utworzeniu panelu urządzeń położniczych i ginekologicznych w celu dokonania ponownej oceny bezpieczeństwa i skuteczności. Chociaż Essure oferuje potencjalne korzyści kobietom poszukującym sterylizacji, dowody sugerują, że nie są one ani tak skuteczne, ani bezpieczne, jak wskazano w ocenie aprobaty przedmarketowej. Analiza zamiaru z wykorzystaniem modelu Markowa i uwzględnienie wszystkich istotnych dostępnych danych, w tym danych od producenta i innych źródeł, sugeruje, że istnieje 5,7% roczne ryzyko ciąży po histeroskopowej sterylizacji, 4 oraz w 2012 instrukcje używania Essure zostały zaktualizowane, aby potwierdzić występowanie setek niezamierzonych ciąż.
Zbliżające się posiedzenie zespołu aparatów położniczych i ginekologicznych stanowi wyraźną szansę na nałożenie wymagań, które w pełniejszy sposób wyjaśni bezpieczeństwo i skuteczność Essure. …read more

Prawdopodobieństwo raka w guzkach płucnych wykryte podczas pierwszego badania CT AD 9

Sunday, September 1st, 2019

W poprzednich badaniach powszechnie stosowano zestaw do opracowywania i walidacji w próbach rozdzielonych, a podejście z próbą podzieloną jest gorsze od użycia prawdziwego zewnętrznego zestawu walidacyjnego z unikatowej próbki. Kiedy ich modele są walidowane zewnętrznie, dokładność ich przewidywań wydaje się gorsza niż w naszych modelach.25 Nasze modele są połączone z kalkulatorami ryzyka, które umożliwiają szybkie i łatwe obliczenie ryzyka raka płuc z uwagi na cechy osoby i guzki. Wytyczne postępowania CT w zakresie obserwacji niekapsułowanych guzków zostały opracowane na podstawie opinii ekspertów i klinik lub szpitalnych baz danych, które zawierają duży odsetek osób z rakiem płuc .4,26-28 Obecnie strategia kontynuacji oparta jest na rozmiar największej wykrytej zmiany i może się różnić w zależności od tego, czy guzek płuca jest stały, częściowy, czy też nie jest stały. [27,27,28] Nasze badanie wykazało, że u 20% uczestników największy guzek płucny nie był jedynym guzem płuca. …read more

Prawdopodobieństwo raka w guzkach płucnych wykryte podczas pierwszego badania CT AD 2

Sunday, September 1st, 2019

Zgłaszamy opracowanie i walidację modeli i kalkulatorów do przewidywania prawdopodobieństwa wystąpienia raka płuca w guzkach płucnych, z wykorzystaniem danych z dwóch oddzielnych kohort niskodawkowych badań CT. Metody
Przestudiuj badanie
Zestaw danych dotyczących rozwoju obejmował uczestników uczestniczących w wieloośrodkowym, pan-kanadyjskim wczesnym wykrywaniu raka płuca (PanCan). Zestaw danych walidacyjnych zawierał uczestników biorących udział w kilku próbach chemioterapii sponsorowanych przez US National Cancer Institute i prowadzonych przez British Columbia Cancer Agency (BCCA). W obu badaniach PanCan i BCCA podano kwestionariusz epidemiologiczny, a spirometrię przeprowadzono na początku badania. …read more