Szybkie obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z ostrym krwotokiem wewnątrzczaszkowym AD 5

Testowaliśmy znaczenie przy użyciu standardowego testu chi-kwadrat proporcji (z dwustronnym poziomem alfa 5%). Wyniki na zmodyfikowanej skali Rankina zostały również przeanalizowane przy użyciu nieskorygowanego modelu regresji proporcjonalnej na wszystkich poziomach skali, po sprawdzeniu, czy założenie wspólnych kursów proporcjonalnych nie zostało naruszone. Wynik analizowano po dostosowaniu do warstw randomizacyjnych i prognostycznych zmiennych wyjściowych (wiek, region, punktacja NIHSS, czas od początku krwotoku wewnątrzczaszkowego do randomizacji, objętość i lokalizacja krwiaka oraz obecność lub brak krwotoku dokomorowego). Pierwotny wynik został również przeanalizowany zgodnie z różnymi alternatywnymi punktami odcięcia na zmodyfikowanej skali Rankina, które były wcześniej stosowane: wynik 0, 1, 2 lub 3 w porównaniu z punktami 4, 5 i 6 zgrupowanymi26 i wynikiem 0 lub w porównaniu z wynikiem 2, 3, 4, 5 lub 6,27 Oceniliśmy heterogeniczność wpływu leczenia na wynik pierwotny w ośmiu predefiniowanych podgrupach, dodając termin interakcji w nieskorygowanym modelu regresji logistycznej. Wpływ leczenia na względne i bezwzględne zmiany objętości krwiaka oceniano za pomocą analizy kowariancji. Wyjściową objętość krwiaka i czas od wystąpienia krwotoku śródczaszkowego do CT włączono jako współzmienne, ponieważ oba przewidują wzrost krwiaka.4 Względna zmiana w objętości krwiaka została przekształcona logicznie, aby usunąć skośność po dodaniu wartości. 1.1, aby wyeliminować wartości ujemne. Nominalny poziom istotności dla wszystkich analiz wynosił P <0,048, ponieważ przeprowadzono dwie pośrednie analizy, w których zastosowano zasadę powstrzymywania skuteczności Haybittle-Peto.
Wyniki
Badana populacja
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowe cechy uczestników. Od października 2008 r. Do sierpnia 2012 r. Ogółem 2839 uczestników (średni wiek, 63,5 lat, 62,9% mężczyzn) zostało zapisanych do 144 szpitali w 21 krajach; 1403 uczestników zostało losowo przydzielonych do wczesnego intensywnego leczenia w celu obniżenia ciśnienia tętniczego krwi, a 1436 zostało przydzielonych do leczenia zalecanego zgodnie z zaleceniami (ryc. S1 w Dodatku uzupełniającym). Charakterystyka wyjściowa została zrównoważona między dwiema grupami (tabela 1). Pierwotny wynik został ustalony dla 1382 uczestników (98,5%) w grupie intensywnego leczenia i 1412 (98,3%) w grupie leczonej standardem.
Leczenie obniżające ciśnienie krwi i osiągnięte poziomy ciśnienia krwi
Tabela 2. Tabela 2. Leczenie pacjentów z krwotokiem wewnątrzczaszkowym. Jak pokazano w Tabeli 2, mediana czasu od wystąpienia krwotoku śródmózgowego do rozpoczęcia leczenia dożylnego była krótsza w grupie intensywnego leczenia niż w grupie standardowej terapii (4,0 godziny (zakres międzykwartylowy, 2,9 do 5,1) vs
[hasła pokrewne: jąkanie kloniczne, polcortolon, olejek kokosowy ]
[podobne: bulging krążka, gotowanie bobu jak długo, antybiotyki spis alfabetyczny ]

Tags: , ,

No Responses to “Szybkie obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z ostrym krwotokiem wewnątrzczaszkowym AD 5”

 1. Nela says:

  [..] Cytowany fragment: Poradnia dietetyczna Trójmiasto[...]

 2. Dagmara says:

  nadciśnienie i cholestrol mozna opanować za pomocą taxivitalu

 3. Florian says:

  Article marked with the noticed of: psychoterapia[...]

 4. Natural Mess says:

  byłam u dermatolożki

 5. Kazimierz says:

  [..] Cytowany fragment: dom opieki Kraków[...]

 6. Guillotine says:

  Witam. Niedoczynność mam od urodzenia

Powiązane tematy z artykułem: antybiotyki spis alfabetyczny bulging krążka gotowanie bobu jak długo