prywatny szpital pilczycka wrocław czesc 4

Plik do bieżącej analizy został zamknięty 19 marca 1995 r., Chociaż w tym czasie wystąpiła rozbieżność między wynikami kontroli a rekordami NSABP dla sześciu pacjentów. W jednym z sześciu przypadków informacje uzupełniające były dostępne dla Centrum Biostatystycznego NSABP, ale nie dla audytorów. W pozostałych pięciu przypadkach audyt NCI wykorzystał informacje kliniczne na temat miejsca pierwszego niepowodzenia leczenia. Jednak potwierdzenie histologiczne nie było dostępne. Wyniki audytu NCI wykorzystano w tej ponownej analizie, z wyjątkiem sześciu przypadków z rozbieżnymi ustaleniami, w których wykorzystano rekordy NSABP. Wyniki nie uległy zmianie, niezależnie od tego, czy w przypadku tych sześciu pacjentów zastosowano zapisy NSABP lub ustalenia kontroli NCI. Audyt nie zmienił liczby pacjentów objętych aktualną aktualizacją (kohorta B). Chociaż jeden dodatkowy pacjent został uznany za niekwalifikujący się, nigdy nie została włączona do opublikowanych analiz, ponieważ odmówiła jej przydzielonego leczenia.
Wyniki
Przeżycie
Rysunek 1. Rycina 1. Analiza tabeli życia wykazująca całkowite przeżycie wśród pacjentów w trzech kohortach, którym podano całkowitą mastektomię, lumpektomię lub lumpektomię i napromienianie piersi. Liczba zgonów obejmuje liczbę osób, które zmarły po 12 latach.
Tabela 2. Tabela 2. Szacunki dotyczące przeżywalności dla wszystkich grup leczenia po 12 latach obserwacji. Gdy przebadano przeżycie całkowite w trzech grupach leczenia w każdej z trzech kohort, nie stwierdzono istotnych różnic (Figura 1). Całkowity czas przeżycia po 12 latach był podobny w trzech kohortach pacjentów leczonych lumpektomią i napromienianiem piersi: 62 procent w obu kohortach A (pacjenci analizowani zgodnie z intencją leczenia) i kohorta B (kohorty z obecną aktualizacją, składające się z pacjentów w kohorcie A minus 254 wykluczonych z powodów wymienionych w Tabeli 1) i 63 procent w kohorcie C (składającej się z pacjentów w kohorcie B minus wszyscy chorzy włączeni do szpitala St. Luc) (Tabela 2). We wszystkich trzech kohortach przeżycie całkowite wśród pacjentów leczonych przez lumpektomię i napromienianie piersi było takie samo lub nieznacznie większe niż u pacjentów leczonych całkowitą mastektomią. Całkowite przeżycie we wszystkich trzech kohortach było podobne u pacjentów, którzy przeszli całkowitą mastektomię i pacjentów leczonych lumpektomią.
Gdy przeżycie było analizowane zgodnie ze stanem węzłowym, nie było istotnej heterogenności pomiędzy trzema grupami leczenia dla pacjentów z rakiem bez węzłów lub pacjentów z rakiem z węzłem dodatnim w którejkolwiek z kohort (dane nie przedstawione).
Przeżycie bez choroby i przetrwanie bez choroby
Rycina 2. Rycina 2. Analiza okresu życia pokazująca przeżycie wolne od choroby wśród pacjentów w trzech kohortach, którym podano całkowitą mastektomię, lumpektomię lub lumpektomię i napromienianie piersi. Liczba zdarzeń obejmuje te, które miały miejsce po 12-letnim okresie obserwacji.
Tabela 3. Tabela 3. Szacunki czasu przeżycia wolnego od choroby dla wszystkich grup leczenia po 12 latach obserwacji. Podobnie jak w przypadku całkowitego przeżycia, gdy przeżycie bez choroby było analizowane w każdej z kohort, wynik był podobny w trzech grupach leczenia (ryc. 2). Szacowane przeżycie bez choroby w wieku 12 lat w przypadku pacjentów leczonych przez lumpektomię i napromienianie piersi wynosiło 50% w kohorty A i C oraz 49% w kohorcie B (Tabela 3).
Rysunek 3
[patrz też: czynnik wzrostu, przychodnia diabetologiczna, leki na erekcję bez recepty ]

Tags: , ,

No Responses to “prywatny szpital pilczycka wrocław czesc 4”

  1. Overrun says:

    Badaja badaja i nic

  2. Alpha says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: zęby mądrości[...]

  3. Broomspun says:

    też przez długi okres czasu myślałam, że mnie boli żołądek

Powiązane tematy z artykułem: czynnik wzrostu leki na erekcję bez recepty przychodnia diabetologiczna