prywatny szpital pilczycka wrocław ad 6

Luc Szpital. Strategia pośrednia polegała na wykluczeniu jedynie pacjentów z sfałszowanymi danymi wejściowymi. Wyniki uzyskane w szpitalu w St. Luc nie są prezentowane osobno, ponieważ badanie podgrupy znacznie większej grupy pacjentów może prowadzić do niewiarygodnych wniosków. Z powodu różnic w wynikach między instytucjami zwiększa się szansa uzyskania fałszywych wyników pozytywnych (np. Błędów typu I). W poprzednich analizach Protokołu B-06,1,2 zastosowano dwa składniki analityczne: zasadę zamiaru leczenia, 16-18, zgodnie z którą kryteria kwalifikowalności są ignorowane, a pacjenci są analizowani zgodnie z ich losowym przypisaniem do leczenia (kohorty A) oraz strategia analizowana klinicznie lub analiza za protokołem , podobna do strategii opisanej w niniejszym raporcie jako aktualna aktualizacja (kohorta B). Zgodnie z tą ostatnią strategią, pacjenci, którzy na przykład nie kwalifikują się do protokołu, odmówili przyznanego leczenia, mają nieinwazyjne raki lub mają nieznany status węzłowy są usuwane z kohorty stosowanej do analizy. W naszym wstępnym raporcie wyników Protokołu B-06,1 wskazaliśmy, że te dwie kohorty zostały użyte i że, ponieważ wnioski z powstałych analiz nie różniły się, przedstawione wyniki były te uzyskane przez strategię analizy na protokół .
W bieżącym raporcie nadal używamy tej strategii. Jedyną różnicą między kohortą aktualnej aktualizacji w tym artykule a kohortą do aktualizacji bieżącej w naszych poprzednich raportach jest to, że w tym raporcie sześciu pacjentów z St. Luc z fałszerstwami danych zostało uznanych za sześciu dodatkowych niekwalifikujących się pacjentów, a zatem zostali oni usunięci z klinicznie podlegających analizie kohorta pacjentów.
Aby rozwiać obawy wywołane fałszerstwami św. Łukasza, przeanalizowaliśmy również nasze dane po wyeliminowaniu wszystkich pacjentów zapisanych do szpitala St. Luc. Wyniki i wnioski nie uległy zmianie. Chociaż usunięcie wszystkich pacjentów ze św. Łukasza z przyszłych analiz może wydawać się odpowiednie, istnieją przekonujące powody, aby tego nie robić.15,18 Usuwanie danych na dużą skalę jest uzasadnione, jeżeli istnienie pacjentów jest sfabrykowane, randomizacja jest zagrożona, koniec Informacje o punktach są zmienione lub liczba fałszerstw jest duża. Jednakże, kontrola danych St. Luc dla Protokołu B-06, w którym zapisy z wielu źródeł zostały przebadane dla wszystkich pacjentów, nie wykazały żadnych dowodów takich fałszerstw.5 Fałszywe informacje dotyczyły statusu kwalifikowalności niewielkiej liczby pacjentów i został zmieniony zanim pacjenci zostali poddani randomizacji. W tych okolicznościach wyeliminowanie 128 pacjentów ze św. Łukasza, którzy zginęli, a także ci, którzy jeszcze żyją – z których wszyscy zgodzili się wziąć udział i wnieść swój wkład w to badanie – jest sprzeczne z odpowiednią analizą dużych, randomizowanych, wieloośrodkowych badań klinicznych. .18 Co więcej, napotkane falsyfikaty w zasadzie nie wpłynęłyby na wynik. Nasze odkrycia potwierdzają ten spór. W związku z tym właściwe jest uwzględnienie wszystkich pacjentów z St. Luc z dodatkowymi danymi w przyszłych analizach zamiaru leczenia [18]
Wnioski i wnioski z 12-letnich obserwacji są zgodne z wynikami zgłoszonymi po 5 i 8 latach obserwacji.1,2 Wskazują, że nie ma znaczącej heterogeniczności w przeżyciu, przeżyciu wolnym od choroby lub odległym przeżycie wolne od choroby wśród trzech grup terapeutycznych, niezależnie od tego, która z kohort została wykorzystana do analiz.
Wartość radioterapii w ograniczaniu częstości występowania guza w piersiach ipsilateralnych po wycięciu guza jest nadal ważnym czynnikiem
[przypisy: brodawka lojotokowa, przychodnia diabetologiczna, bulging krążka międzykręgowego ]

Tags: , ,

No Responses to “prywatny szpital pilczycka wrocław ad 6”

  1. Gas Man says:

    Moja sąsiadka właśnie ma duże zwyrodnienia

  2. Beetle King says:

    [..] Odniesienie w tekscie do weterynarz dermatolog warszawa[...]

  3. Maciej says:

    To było 40 lat temu, a nie zmieniło się pod tym względem nic

Powiązane tematy z artykułem: brodawka lojotokowa bulging krążka międzykręgowego przychodnia diabetologiczna