Posts Tagged ‘opaska esmarcha’

klinika endokrynologiczna zabrze ad

Tuesday, December 4th, 2018

Guz był widoczny na marginesach próbek u około 10 procent pacjentów leczonych lumpektomią, z których 78 procent miało później mastektomię. Pacjenci, którzy mieli całkowitą mastektomię jako leczenie nawrotu guza w piersiach ipsilateralnych po lumpektomii, pozostawali w grupie, do której pierwotnie zostali przydzieleni. Mastektomię wykonano u 81 procent tych pacjentów. Pozostała część została poddana drugiej lumpektomii, ponieważ odmówiła poddania się mastektomii lub z powodu problemu medycznego wykluczającego mastektomię. Pacjentów poddanych mastektomii z powodu nawrotu guza uznano za mających kosmetyczną niewydolność, ale nie za niepowodzenie leczenia, chyba że guz był tak szeroki, że nie można go całkowicie usunąć przez mastektomię. …read more

prywatny szpital pilczycka wrocław ad 5

Tuesday, December 4th, 2018

Analiza tabeli życia pokazująca przetrwanie bez choroby odległej u pacjentów w trzech kohortach, którym podano całkowitą mastektomię, lumpektomię lub lumpektomię i napromienianie piersi. Liczba zdarzeń obejmuje te, które miały miejsce po 12-letnim okresie obserwacji. Gdy analizowano przeżycie całkowitego czasu wolnego od choroby odległej w każdej kohorcie, nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy trzema grupami leczenia (Figura 3). Kiedy dokonano porównań par w każdej z kohort między grupą leczoną totalną mastektomią a każdą z grup leczonych lumpektomią, nie było znaczących różnic w przeżyciu całkowitym bez choroby odległej w ciągu 12 lat obserwacji (dane nie pokazane).
Gdy przeżywalność wolną od choroby i czas przeżycia bez choroby odległej analizowano dla pacjentów z rakiem bez węzłów w trzech kohortach, zaobserwowano znaczące lub prawie znaczące różnice pomiędzy grupami leczenia (dane nie przedstawione). …read more

Profilaktyka choroby niedokrwiennej serca u kobiet

Tuesday, December 4th, 2018

Leki obniżające stężenie lipidów są generalnie drogie i często mają uciążliwe skutki uboczne. Chociaż badania dotyczące prewencji pierwotnej wykazały, że terapia obniżająca stężenie lipidów może zmniejszyć częstość występowania choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn w średnim wieku, metaanaliza tych badań nie wykazała wpływu tego rodzaju leczenia na całkowity czas przeżycia.1 Obawa o poważne działanie leków obniżających poziom lipidów skłoniło niektórych do zalecania ostrożności w ich stosowaniu u zdrowych, bezobjawowych osób.2
Chociaż niedawno opublikowany przegląd czasopisma poświęconego pierwotnej profilaktyce choroby niedokrwiennej serca u kobiet (problem z 29 czerwca) 3 nie sugeruje bezpośrednio stosowania leków obniżających stężenie lipidów u kobiet, obawiamy się, że Rich-Edwards i jego współpracownicy stwierdzili, że interwencje niższy poziom cholesterolu LDL [niskiej gęstości lipoproteiny] i podwyższenie poziomu cholesterolu HDL [lipoproteiny o dużej gęstości] przyniosłoby korzyści zarówno kobietom, jak i mężczyznom będzie wskazywać na wiele dowodów na to, że istnieją dowody na stosowanie wytycznych leczenia na bazie cholesterolu LDL u kobiet. Chociaż autorzy wskazują na niedostatek danych z badań klinicznych dotyczących kobiet, podkreślają one spójność prospektywnych badań obserwacyjnych, które pokazują, że całkowity cholesterol jest pozytywnie związany z chorobą niedokrwienną serca u kobiet i mężczyzn. Autorzy podkreślają również zbieżne wyniki trzech badań wskazujących, że wyższe poziomy cholesterolu HDL silnie chronią przed chorobą niedokrwienną serca u kobiet. Nie wspomnieli jednak, że tylko dwa badania obserwacyjne badały cholesterol LDL jako czynnik prognostyczny choroby u kobiet. …read more

Zmiany anatomiczne w cewkach nerkowych

Wednesday, November 21st, 2018

Zmiany anatomiczne w cewkach nerkowych według teorii nerkowej nerczycy mają powstawać wskutek tego, że do nich dostaje się z kłębków, które są prawie wszystkie otwarte, przesącz zawierający jady. Związki trujące ulegają w cewkach znaczniejszemu zagęszczaniu, wessanie bowiem wody w układzie cewkowym jest w nerczycy wzmożone. Działając ha nabłonek związki trujące wywołują z jego strony odczyn o cechach zwyrodnienia. Równocześnie z tym w nabłonkach cewek, jak w spichlerzu, zostają zatrzymane ciała tłuszczowate i cholesterol wsysające się z przesączu kłębkowego (szkoła Volharda). Teorii nerkowej przeciwstawia się teorię humoralną. …read more