Posts Tagged ‘Laserowe usuwanie blizn’

Prawdopodobieństwo raka w guzkach płucnych wykryte podczas pierwszego badania CT AD 5

Wednesday, April 18th, 2018

Przeprowadzono analizę statystyczną i przygotowano dane za pomocą Stata / MP, wersja 12.1. Wyniki
Uczestnicy badania
Do PanCan włączono ogółem 2537 osób, a w czasie bieżącej analizy mediana całkowitej obserwacji wynosiła 3,1 roku (zakres od 2,1 do 4,3). W tym okresie 187 uczestników (7,4%) straciło czas na obserwację. Średni czas do wystąpienia utraty odpowiedzi u uczestników bez guzów i osób z guzkami wynosił odpowiednio 1,03 i 1,12 roku. …read more

Szybkie obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z ostrym krwotokiem wewnątrzczaszkowym AD 5

Wednesday, April 18th, 2018

Testowaliśmy znaczenie przy użyciu standardowego testu chi-kwadrat proporcji (z dwustronnym poziomem alfa 5%). Wyniki na zmodyfikowanej skali Rankina zostały również przeanalizowane przy użyciu nieskorygowanego modelu regresji proporcjonalnej na wszystkich poziomach skali, po sprawdzeniu, czy założenie wspólnych kursów proporcjonalnych nie zostało naruszone. Wynik analizowano po dostosowaniu do warstw randomizacyjnych i prognostycznych zmiennych wyjściowych (wiek, region, punktacja NIHSS, czas od początku krwotoku wewnątrzczaszkowego do randomizacji, objętość i lokalizacja krwiaka oraz obecność lub brak krwotoku dokomorowego). Pierwotny wynik został również przeanalizowany zgodnie z różnymi alternatywnymi punktami odcięcia na zmodyfikowanej skali Rankina, które były wcześniej stosowane: wynik 0, 1, 2 lub 3 w porównaniu z punktami 4, 5 i 6 zgrupowanymi26 i wynikiem 0 lub w porównaniu z wynikiem 2, 3, 4, 5 lub 6,27 Oceniliśmy heterogeniczność wpływu leczenia na wynik pierwotny w ośmiu predefiniowanych podgrupach, dodając termin interakcji w nieskorygowanym modelu regresji logistycznej. …read more

Szybkie obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z ostrym krwotokiem wewnątrzczaszkowym AD 2

Wednesday, April 18th, 2018

Szczegóły projektu zostały już opublikowane15,16 i zostały podsumowane w Dodatku uzupełniającym, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. W skrócie, porównaliśmy wpływ strategii zarządzania na obniżenie skurczowego ciśnienia krwi w ciągu godziny z zalecaną strategią zalecaną, która zakłada wyższe skurczowe ciśnienie krwi, u pacjentów, którzy mieli skurczowe ciśnienie krwi pomiędzy 150 a 220 mm Hg. i którzy nie mieli określonego wskazania lub przeciwwskazania do leczenia obniżającego ciśnienie krwi, które mogłoby być rozpoczęte w ciągu 6 godzin po wystąpieniu spontanicznego krwotoku śródczaszkowego; rozpoznanie krwotoku wewnątrzczaszkowego potwierdzono za pomocą tomografii komputerowej (CT) lub rezonansu magnetycznego (MRI). Pacjenci zostali wykluczeni, jeśli wystąpiła strukturalna przyczyna mózgowa do krwotoku śródmózgowego, jeśli znajdowali się w głębokiej śpiączce (zdefiniowanej jako wynik 3 do 5 w skali Glasgow Coma Scale [GCS], 17, w której wyniki wahały się od 3 do 15, przy niższych punktach wskazujących na obniżenie poziomu świadomości), jeśli mieli masywny krwiak ze złym rokowaniem lub jeśli wczesna operacja mająca na celu ewakuację krwi była planowana. …read more

Dostosowana do dawki terapia EPOCH-Rituximab w pierwotnym chłoniaku z komórek śródpiersia AD 3

Wednesday, April 18th, 2018

Wszelkie zlokalizowane masy śródpiersia (stadium I) musiały mierzyć co najmniej 5 cm w największym wymiarze. Oceny obejmowały standardowe badania krwi, tomografię komputerową całego ciała (CT) i biopsję szpiku kostnego. Ocenę funkcji serca za pomocą echokardiografii i choroby ośrodkowego układu nerwowego, z zastosowaniem tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego (MRI) i cytometrii przepływowej lub analizy cytologicznej płynu mózgowo-rdzeniowego, przeprowadzono, jeśli wskazano klinicznie. Studium terapii
Pacjenci otrzymywali chemioterapię składającą się z DA-EPOCH-R z filgrastymem w 6 do 8 cyklach.17,18 Miejsca chorobowe oceniano po cyklach 4 i 6. …read more