Posts Tagged ‘bolimuszka’

Trial porównujący nieinwazyjne strategie wentylacyjne u wcześniaków AD 6

Wednesday, September 4th, 2019

Dodatkowa korekta dotycząca płci, odbioru lub braku kontaktu z przedporodowymi glukokortykosteroidami oraz użycie lub niewykorzystanie kofeiny spowodowały podobny iloraz szans dla dysplazji oskrzelowo-płucnej lub zgonu (1,05; 95% CI, 0,80 do 1,39). Różnice między średnimi w działaniu leczenia były zgodne z przypadkową zmiennością (P = 0,89 dla jednorodności). Wyniki analizy określającej dysplazję oskrzelowo-płucną na podstawie wymaganego testu redukcji tlenu (u 371 niemowląt) lub wsparcia układu oddechowego lub dowolnego użycia tlenu w wieku 36 tygodni w wieku pomenstrujowym31 (w tym 20 niemowląt z brakującymi danymi pierwotnego wyniku badania ) były podobne do tych z analizy pierwotnej (iloraz szans skorygowany względem warstw, 1,03; 95% CI, 0,79 do 1,35). Drugorzędne wyniki
Tabela 3. …read more

Dostosowana do dawki terapia EPOCH-Rituximab w pierwotnym chłoniaku z komórek śródpiersia AD 5

Tuesday, September 3rd, 2019

Po medianie okresu obserwacji wynoszącej 16 lat całkowity czas przeżycia bez zdarzeń i zdarzeń wynosił odpowiednio 67% (95% CI, 44-84) i 78% (95% CI, 55-91). Nie obserwowano niewydolności serca ani innych nowotworów. Bezobsługowe i ogólne wskaźniki przeżycia były większe po dodaniu rytuksymabu w prospektywnej kohorcie NCI niż w kohorcie 18 pacjentów, którzy otrzymali sam DA-EPOCH (odpowiednio P = 0,007 i P = 0,01). To odkrycie sugeruje, że dodanie rituximabu może przyczynić się do poprawy i jest zgodne z innymi raportami.11
Ustalenia FDG-PET-CT
Tabela 2. …read more

Szybkie obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z ostrym krwotokiem wewnątrzczaszkowym AD 6

Monday, September 2nd, 2019

4,5 godziny [odstęp międzykwartylowy, 3,0 do 7,0], P <0,001); średni czas od randomizacji do rozpoczęcia leczenia był również krótszy w grupie intensywnego leczenia (6 minut [odstęp międzykwartylowy, od 0 do 39] w porównaniu z 19 minutami [zakres międzykwartylowy, od 0 do 167]). Więcej pacjentów w grupie intensywnego leczenia niż w grupie leczonej wzorca otrzymywało dwa lub więcej środków dożylnych w celu obniżenia ciśnienia krwi (26,6% vs. 8,1%, P <0,001). Średnie skurczowe ciśnienie krwi różniło się istotnie pomiędzy obiema grupami od 15 minut do 7 dnia po randomizacji (ryc. …read more

Czas na gospodarkę informacyjną na temat zdrowia opartą na pacjencie

Sunday, September 1st, 2019

Ponieważ pacjenci starają się zarządzać własnym zdrowiem i chorobami, wielu zastanawia się, jak zdobyć kopię swoich danych zdrowotnych, aby podzielić się nimi ze swoimi lekarzami, załadować aplikacje, przekazać naukowcom dane, połączyć się z ich danymi genomicznymi lub mieć pod ręką na wszelki wypadek. Aby uzyskać diagnozę lub lepszą opiekę (patrz tabela), wielu pacjentów podejmuje kroki poza tradycyjnymi relacjami lekarz-pacjent. Niektórzy dołączają do 23andMe w celu uzyskania informacji genetycznej. Inni wprowadzają dane do sieci niezdiagnozowanych chorób w National Institutes of Health (NIH). Pacjenci łączą się z innymi osobami z tą samą chorobą w tym, co Instytut Pacjentów Centered Outcomes Research Institute nazywa sieciami badawczymi zasilanymi przez pacjentów. …read more

Dlaczego Squeeze GME jest mało prawdopodobne cd

Sunday, September 1st, 2019

Praktycznie wszyscy absolwenci DO, podobnie, pasują do programów rezydencyjnych akredytowanych przez ACGME lub American Osteopathic Association. IMG (zarówno obywatele USA, jak i obywatele spoza USA) radzili sobie gorzej w konkurencji, a tylko o połowę osiągnęli status rezydenta. Liczba amerykańskich IMG znacznie wzrosła, aw 2015 r. Ci absolwenci stanowili 42% wszystkich IMGs dopasowanych do pierwszego roku pozycji w głównym programie meczów krajowych Residual Matching.5 Chociaż absolwenci z USA będą dotknięci przez zaostrzenie luki, najbardziej intensywna konkurencja z pewnością wystąpi wśród wnioskodawców IMG. Potencjalne skutki dla absolwentów amerykańskich mają wielu członków społeczności edukacyjnej zaniepokojonych, i ta troska została przeniesiona na studentów medycyny poprzez autorytatywne ostrzeżenia, że mogą mieć problemy z zabezpieczeniem miejsc pobytu i że ich wybór specjalności zostanie poważnie ograniczony. …read more

Reforma administracji zdrowia weteranów – poza nadwagą objawów ad

Sunday, September 1st, 2019

W 2014 roku do VHA zakwalifikowano łącznie 9,1 miliona z 21,6 milionów weteranów amerykańskich, ale tylko 5,8 miliona było rzeczywistymi pacjentami z VHA, a ci pacjenci polegali na VHA średnio za mniej niż 50% ich usług opieki zdrowotnej . Około 60% tej zależności wynikało z braku ubezpieczenia zdrowotnego – kierowcy, który obecnie zmniejsza się zgodnie z ustawą o przystępnej cenie i różnymi inicjatywami państwowymi. Trendy te, w połączeniu z historycznymi problemami VHA, wymagają ponownego rozważenia, czy VHA powinna być kompleksowym dostawcą dla wszystkich potrzeb zdrowotnych weteranów, czy też powinna podkreślać bardziej ograniczone centra zapewniające wyspecjalizowaną opiekę, takie jak National Intrepid Center of Excellence za traumatyczne uszkodzenie mózgu i zdrowia psychicznego, i powinny korzystać z sieci opieki zdrowotnej nie VHA dla większości potrzeb weteranów w zakresie opieki zdrowotnej. Nowa rada będzie musiała ocenić potrzeby weteranów w kontekście regionalnych zdolności VHA i innych niż VHA; taka ocena może skutkować wyeliminowaniem niektórych łóżek szpitalnych VHA, przejściem do ambulatoryjnych lub środowiskowych zasobów VHA, rosnącym naciskiem na dostawców innych niż VHA lub pewną kombinacją dostosowań. Po drugie, VHA przeżywa kryzys przywództwa z powodu środowiska organizacyjnego, które jest postrzegane jako pozbawione mocy, frustrujące i czasami toksyczne. …read more

ERROR

Sunday, September 1st, 2019

…read more

Prezenty ad

Sunday, September 1st, 2019

Po prostu łyżka cytrynowego lodu i poprowadzenie jej do suchych ust wymagało koordynacji, której już nie miała, więc przejęliśmy – i poczułem, za każdym razem, gdy otwierała usta, by przyjąć ofiarowaną łyżkę, delikatny puls radości. Deborah zmarła w sobotę rano. Kiedy przybyłem do hospicjum, leżała płasko na plecach, szczupłe ręce złożyły delikatnie i symetrycznie w talii, między nimi kwiat. Wszystko wydawało się fałszywe. Podejrzewałem, że nie wymknęła się tak spokojnie, a Lisa powiedziała mi, że zwinęła się na boku, kiedy umarła. …read more

Trendy w przerzutowym raku piersi i prostacie – wnioski z dynamiki raka ad

Sunday, September 1st, 2019

Dane dotyczące wieku pacjenta dodatkowo potwierdzają hipotezę, że badania przesiewowe PSA prowadzą do wcześniejszej diagnozy raka, która ma stać się przerzutową: średni wiek w momencie diagnozy dla mężczyzn w wieku 40 lat i starszych spadł o 2 lata z 71,8 do 69,8 lat. Tak więc rak prostaty, który ma stać się przerzutowym, wydaje się pasować do paradygmatu Halsteda: stale postępująca choroba, która pozwala na czas potrzebny na badanie, aby znaleźć ją na wcześniejszym etapie. Należy jednak podkreślić, że chociaż taka zmiana jest warunkiem wstępnym do przeprowadzenia badań przesiewowych mających na celu zmniejszenie śmiertelności, sama w sobie nie oznacza, że śmiertelność spadnie niezawodnie. Na przykład, chociaż europejskie badanie z randomizacją dotyczące badań przesiewowych w kierunku raka prostaty wykazało, że badanie przesiewowe PSA prawie zmniejszyło o połowę ryzyko przerzutowego raka prostaty, badanie przesiewowe zmniejszyło ryzyko zgonu z powodu raka prostaty tylko o około jedną piątą. Niestety, wielu mężczyzn zdiagnozowanych w przypadku miejscowego raka prostaty pomimo nawrotu choroby występują nawroty choroby. …read more

Prawdopodobieństwo raka w guzkach płucnych wykryte podczas pierwszego badania CT AD 5

Sunday, September 1st, 2019

Przeprowadzono analizę statystyczną i przygotowano dane za pomocą Stata / MP, wersja 12.1. Wyniki
Uczestnicy badania
Do PanCan włączono ogółem 2537 osób, a w czasie bieżącej analizy mediana całkowitej obserwacji wynosiła 3,1 roku (zakres od 2,1 do 4,3). W tym okresie 187 uczestników (7,4%) straciło czas na obserwację. Średni czas do wystąpienia utraty odpowiedzi u uczestników bez guzów i osób z guzkami wynosił odpowiednio 1,03 i 1,12 roku. …read more