Szybkie obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z ostrym krwotokiem wewnątrzczaszkowym AD 4

Stany zdrowia z każdej podskali EQ-5D zostały przekształcone w pojedynczą wartość użytkową jako ułamek (z 0 oznacza śmierć, a oznacza doskonałe zdrowie), z wykorzystaniem wag preferencyjnych dla populacji w Wielkiej Brytanii.24 Najważniejszymi wynikami w zakresie bezpieczeństwa były wczesne pogorszenie stanu neurologicznego (zdefiniowane jako wzrost od wartości początkowej do 24 godzin 4 lub więcej punktów w NIHSS lub zmniejszenie o 2 lub więcej punktów w GCS) oraz epizody ciężkiego niedociśnienia z następstwami klinicznymi wymagającymi leczenie korekcyjne za pomocą płynów dożylnych lub leków wazopresyjnych. Różnicę w objętości krwiaka od wartości wyjściowej do 24 godzin oceniano w uprzednio określonej podgrupie uczestników, którzy przeszli powtórne obrazowanie mózgu.
Przestudiuj badanie
Badanie zostało opracowane i zaprojektowane przez komitet wykonawczy (patrz Dodatek dodatkowy), którego członkowie wraz z wybranymi głównymi badaczami z różnych krajów opracowali protokół (dostępny na stronie) i przeprowadzili badanie. Badanie zostało zatwierdzone przez komisję etyczną w każdej z uczestniczących stron. Odpowiadający autor napisał pierwszą wersję manuskryptu, a inni autorzy dostarczyli dane wejściowe. Wszyscy autorzy podjęli decyzję o przesłaniu rękopisu do publikacji. Doświadczony personel badawczy monitorował badanie pod kątem jakości i integralności gromadzenia danych klinicznych zgodnie z protokołem badania. Monitorowanie poważnych zdarzeń niepożądanych wykonywano rutynowo, a wszelkie zdarzenia, które miały miejsce, potwierdzano zgodnie z wymaganiami przepisów i dobrych praktyk klinicznych, jak opisano w dodatkowym dodatku. Nie było komercyjnego wsparcia dla badania. Dane badawcze zostały zebrane, monitorowane i analizowane przez Biuro Projektu INTERACT2 oraz przez statystyków w George Institute for Global Health, którzy gwarantują dokładność i kompletność danych oraz wierność badania do protokołu.
Analiza statystyczna
Oszacowaliśmy, że przy próbie 2800 uczestników badanie będzie miało co najmniej 90% mocy do wykrycia względnego zmniejszenia o 14% (różnica 7 punktów procentowych) w wyniku pierwotnym, z 50% w grupie leczenia standardowego do 43%. % w grupie intensywnego leczenia, zakładając międzygrupową różnicę w skurczowym ciśnieniu krwi 13 mm Hg, częstość występowania nieprzestrzegania w leczeniu 10% i ogólną utratę obserwacji po 3%, z błędem typu I stawka 5% i przy użyciu dwustronnego testu istotności. Dane analizowano za pomocą oprogramowania SAS, wersja 9.2, zgodnie z zasadą intencji leczenia
Pierwotna analiza wpływu leczenia na wynik pierwotny była nieskorygowana i jest podawana jako iloraz szans z towarzyszącymi 95% przedziałami ufności
[hasła pokrewne: katowice medycyna estetyczna, jąkanie kloniczne, olej lniany ]
[przypisy: rhizoma, brak odruchu kolanowego, przeglądarka skierowania na leczenie uzdrowiskowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: brak odruchu kolanowego przeglądarka skierowania na leczenie uzdrowiskowe rhizoma