klinika endokrynologiczna zabrze ad

Guz był widoczny na marginesach próbek u około 10 procent pacjentów leczonych lumpektomią, z których 78 procent miało później mastektomię. Pacjenci, którzy mieli całkowitą mastektomię jako leczenie nawrotu guza w piersiach ipsilateralnych po lumpektomii, pozostawali w grupie, do której pierwotnie zostali przydzieleni. Mastektomię wykonano u 81 procent tych pacjentów. Pozostała część została poddana drugiej lumpektomii, ponieważ odmówiła poddania się mastektomii lub z powodu problemu medycznego wykluczającego mastektomię. Pacjentów poddanych mastektomii z powodu nawrotu guza uznano za mających kosmetyczną niewydolność, ale nie za niepowodzenie leczenia, chyba że guz był tak szeroki, że nie można go całkowicie usunąć przez mastektomię.
Zdarzenia stosowane w analizach przeżycia bez choroby to pierwsze nawroty choroby, drugie nowotwory i śmierć bez nawrotu raka. Nawrót guza w piersi ipsilateralnej nie był określany jako zdarzenie w określaniu przeżycia wolnego od choroby, ponieważ pacjenci, którzy początkowo przeszli całkowitą mastektomię, nie byli zagrożeni takim nawrotem. Zdarzeniami wykorzystywanymi w analizie odległej choroby były odległe przerzuty jako pierwsze nawroty, odległe przerzuty po nawrocie lokalnym lub regionalnym oraz drugi nowotwór, w tym guz w przeciwległej piersi. Całkowity czas przeżycia odnosi się do przeżycia z nawrotem lub bez nawrotu choroby.
Dystrybucja pacjentów
Tabela 1. Tabela 1. Dystrybucja pacjentów między grupami leczenia w różnych kohortach stosowanych w analizach danych z protokołu B-06. Rozkład pacjentów pomiędzy trzema grupami terapeutycznymi w różnych kohortach użytych do analiz przedstawiono w Tabeli 1. Spośród 2163 pacjentów zrandomizowanych, 2105 zgodzili się na badania i mieli dostępne dane uzupełniające. Tych 2105 pacjentów włączono do analiz zamiar-potraktować i są one dalej określane jako kohorta A.
Spośród 2105 kobiet włączonych do analizy zamiaru leczenia, 254 usunięto z analiz z różnych powodów (Tabela 1), pozostawiając 1851 pacjentów (kohorta aktualizacji bieżącej lub kohorty B). Dane dotyczące tych 1851 pacjentów stanowiły podstawę naszej zaktualizowanej analizy. Wśród 254 wykluczonych kobiet było 170, które zgodziły się na udział w badaniu, ale nie zostały włączone do kohorty B, ponieważ odmówiły przyznanej terapii; 152 z tych kobiet zostały losowo przydzielone do leczenia przed podpisaniem formularza zgody (prerandomization), a 18 po podpisaniu. Kohorta B wykluczono również sześciu pacjentów ze szpitala St. Luc, którzy zostali uznani za niekwalifikujących się, ponieważ daty pierwszej pozytywnej biopsji zostały sfałszowane. Dwóch pacjentów w kohorcie B nie było wykorzystywanych we wcześniejszej analizie tego protokołu2, ponieważ wycofali zgodę po wzięciu udziału w badaniu. Pacjentów włącza się do tej analizy do czasu ich wycofania. Kohorta C obejmowała wszystkich pacjentów w kohorcie B minus 322 pacjentów włączonych do badania przez szpital St. Luc. Te 322 pacjentów spełniało kryteria kwalifikacyjne, miało status węzła, zaakceptowało przydzielone leczenie i było przestrzegane.
Analiza statystyczna
Tablice życia obliczono metodą aktuarialną. 7 Czas trwania niepowodzenia leczenia obliczono od czasu początkowej operacji
[patrz też: przychodnia diabetologiczna, opaska esmarcha, antybiotyki spis alfabetyczny ]

Tags: , ,

No Responses to “klinika endokrynologiczna zabrze ad”

 1. Gas Man says:

  Chory powinien leżeć na boku.

 2. Daria says:

  [..] Odniesienie w tekscie do rtg zębów Gliwice[...]

 3. Gustaw says:

  Wapnia najwiecej ma kapusta

 4. Urszula says:

  [..] Odniesienie w tekscie do nefrolog[...]

 5. Dominika says:

  Witam. Niedoczynność mam od urodzenia

Powiązane tematy z artykułem: antybiotyki spis alfabetyczny opaska esmarcha przychodnia diabetologiczna