Dostosowana do dawki terapia EPOCH-Rituximab w pierwotnym chłoniaku z komórek śródpiersia AD 4

Czas przeżycia wolnego od zdarzeń obliczono od daty rejestracji do daty progresji, radioterapii, odkrycia drugiej masy lub czasu ostatniej obserwacji. Wykorzystaliśmy metodę Kaplana-Meiera do określenia prawdopodobieństwa przeżycia całkowitego lub bezobjawowego.22 Charakterystykę pacjentów porównano za pomocą dokładnego testu Fishera dla zmiennych dychotomicznych i za pomocą testu sumy rang Wilcoxona dla zmiennych ciągłych. Wszystkie wartości P są dwustronne. Mediana okresu obserwacji została obliczona od daty rejestracji do listopada 2012 r., Daty ostatniej aktualizacji. Wyniki
Podstawowa charakterystyka i wyniki kliniczne
Tabela 1. Tabela 1. Wyjściowa charakterystyka badanych pacjentów. 51 pacjentów zakwalifikowanych do prospektywnego badania II fazy NCI miało średni wiek 30 lat (zakres od 19 do 52) i medianę średnicy guza 11 cm; 59% stanowiły kobiety (tabela 1). Wskaźniki zaawansowanej choroby obejmowały guz o dużej objętości, o największej średnicy wynoszącej 10 cm lub więcej (u 65% pacjentów), podwyższonym poziomie dehydrogenazy mleczanowej (w 78%) oraz w stadium IV (29%).
16 pacjentów zidentyfikowanych w retrospektywnym badaniu Stanford miało charakterystykę wyjściową podobną do tej u 51 pacjentów (Tabela 1) z wyjątkiem znacznie niższej częstości występowania choroby pozawęzłowej i znacznie starszego wieku; 56% pacjentów miało masywną chorobę, a 44% pacjentów miało chorobę stopnia IV.
Rycina 1. Rycina 1. Szacunki Kaplana-Meiera dotyczące bezobsługowego i całkowitego przeżycia pacjentów z pierwotnym chłoniakiem z komórek śródpiersia z limfocytów B, otrzymujących DA-EPOCH-R, według grupy badawczej.DA-EPOCH-R podawano 51 pacjentom w prospektywna próba w National Cancer Institute (NCI) oraz 16 pacjentów w retrospektywnym badaniu na Uniwersytecie Stanforda. W prospektywnej kohorcie NCI wskaźnik przeżycia wolnego od zdarzeń wynosił 93% (panel A), a ogólny wskaźnik przeżycia wynosił 97% (panel B) przy medianie obserwacji trwającej 63 miesiące. W kohorcie retrospektywnej grupy Stanford wskaźnik przeżycia bez zdarzeń i całkowity wynosił 100% (odpowiednio panel C i panel D) po medianie czasu obserwacji wynoszącej 37 miesięcy.
Przy medianie obserwacji trwającej 63 miesiące (zakres od 3 do 156), współczynnik przeżycia wolny od zdarzeń w prospektywnym badaniu NCI wyniósł 93% (95% przedział ufności [CI], 81 do 98), a ogólny wskaźnik przeżywalności wynosiła 97% (95% CI, 81 do 99) (Figura 1A i 1B). Trzech pacjentów miało dowody na chorobę po leczeniu DA-EPOCH-R; u dwóch wystąpiła uporczywa choroba ogniskowa, jak wykryto w badaniu FDG-PET-CT, a u jednego wystąpił postęp choroby. Dwóch z tych pacjentów poddano radioterapii śródpiersia, a jedno zaobserwowano po biopsji wycięcia. Wszyscy trzej pacjenci stali się wolni od chorób. Jeden później zmarł na ostrą białaczkę szpikową, wciąż w remisji z pierwotnego chłoniaka z komórek śródpiersia.
W retrospektywnej kohorcie Stanforda, po medianie czasu obserwacji wynoszącej 37 miesięcy (zakres od 5 do 53), 100% pacjentów (95% CI, 79 do 100) było żyjących i nie było żadnych zdarzeń (Ryc. 1C i 1D).
Ostatecznie, oceniliśmy wynik dla 18 pacjentów z pierwotnym chłoniakiem z komórek śródpiersia, którzy zostali włączeni do naszego badania fazy 2 DA-EPOCH16. Ci pacjenci mieli wyjściową charakterystykę podobną do tej w prospektywnym badaniu DA-EPOCH-R (dane nie pokazane)
[więcej w: drotaweryna, pielęgnowanie chorego nieprzytomnego, olejek kokosowy ]
[patrz też: bulging krążka, gotowanie bobu jak długo, antybiotyki spis alfabetyczny ]

Tags: , ,

No Responses to “Dostosowana do dawki terapia EPOCH-Rituximab w pierwotnym chłoniaku z komórek śródpiersia AD 4”

 1. Marta says:

  W efekcie okazało się, że to rzadki, złośliwy nowotwór

 2. Hanna says:

  [..] Odniesienie w tekscie do fototapety do kuchni laminowane[...]

 3. Karolina says:

  kurcze nie wiem co mam czy pluca czy oskrzela

 4. Maksymilian says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: lekarz do domu[...]

 5. Agata says:

  zamiast zajadać się tabletkami przeciwbólowymi

 6. Trip says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: Odtrucie alkoholowe Warszawa[...]

 7. Mindless Bobcat says:

  Czasami to po prostu jakiś drobny uraz

Powiązane tematy z artykułem: antybiotyki spis alfabetyczny bulging krążka gotowanie bobu jak długo